ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

119138593_609599836376246_5228953056824546001_o

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงานชุมชนบางตลาดร่วมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวอ่อนแบบบูรณาการภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563

104191310_550960565573507_6013844477829645537_o

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ภายนอก แก้ไข 25 มิ.ย. 63

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563