ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า

- คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด 

คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดี

- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด  

เชิญเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

S__26591235

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง https://ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่านรายละเอียด

หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

image003

ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 จำนวน 24 ครั้ง ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดได้ที่ www.vipassanathai.org