ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 273 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

copy-12

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 – 11.00 น. ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” ทาง Facebook ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.facebook.com/MOACThailand) จัดโดย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน