ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561

เปลี่ยน

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561

การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตรูปแบบของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานแรกที่ร่วมลงชื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่)

47637

ขอเชิญชวนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการดาวน์โหลดประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่) ที่หัวข้อ “ดาวน์โหลด” ร่วมลงลายชื่อในประกาศฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปทำสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการกำมือไข้ว้ไว้ข้างหน้าเป็นรูปกากบาท โดยให้มือขวาทับมือซ้าย ดังรูปนี้  (NEW)