งานมาตรฐานความโปร่งใส

  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 474/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่25 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 รายละเอียด

   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน
  ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนปฎิบัติการป้อแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อนงกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 474/2565 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมส่งเสริมการเกษตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน