งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 828 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2561 (31/05/61) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 759 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (21/05/61) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/1766 – 1769 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (10/05/61) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 596 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24/04/61) อ่านรายละเอียด  
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1818 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่าง ๆ (29/12/60) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียนที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (01/10/60) อ่านรายละเอียด
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
        หนังสือเวียน ที่ กษ 1021/170 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
        แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
        หนังสือเวียน ที่ กษ 1020/ว 341 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมปรกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (10/03/60) อ่านรายละเอียด 
        หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 145 ลวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (30/01/60) อ่านรายละเอียด
       หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 141 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (28/01/60) อ่านรายละเอียด
        นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด
        ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด
        แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
      

 

 

banner_100-103

18