งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดาวน์โหล
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563
78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 
หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.) 

ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3)
ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4)
ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 147 ลงวันที่ 31 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (01/02/62) อ่านรายละเอียด (NEW)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 828 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2561 (31/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 759 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (21/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/1766 – 1769 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (10/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 596 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24/04/61) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1818 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนธยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ (29/12/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (01/10/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1021/170 ลงวันที่ 28 มี.ค. 60 เรื่อง การกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
 แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1020/ว 341 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (10/03/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 145 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (30/01/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 141 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (28/01/60) อ่านรายละเอียด
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิรต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 อ่านรายละเอียด
 ผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 พระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียด
 กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 อ่านรายละเอียด