งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 147 ลงวันที่ 31 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (01/02/62) อ่านรายละเอียด (NEW)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 828 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2561 (31/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 759 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (21/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/1766 – 1769 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (10/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 596 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24/04/61) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1818 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนธยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ (29/12/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (01/10/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1021/170 ลงวันที่ 28 มี.ค. 60 เรื่อง การกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
 แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1020/ว 341 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (10/03/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 145 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (30/01/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 141 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (28/01/60) อ่านรายละเอียด
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต (27/01/60) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิรต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 อ่านรายละเอียด
 ผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 พระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียด
 กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 อ่านรายละเอียด