ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

1138515639 แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

1138515639  ที่ นร (กมจ) 1019/ว 24 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ  อ่านรายละเอียด

1138515639 แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ อ่านรายละเอียด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด

 คำนิยาม ข้อ 3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

 ค่านิยมหลักของข้าราชการที่ต้องยึดมั่น ข้อ 4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
 1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 6. การเป็นพลเมืองดีของประเทศ
 7. การดำเนินชีวิตโดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 จรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ข้อ 5 – 7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
 1. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยต้องปฏิบัติ (ข้อ 5) ดังนี้
 (1) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณะรรม จริยะรรม และความถูกต้องตามกฎหมาย
 (2) ไม่ยอมเป็นเครื่องมือของการทุจริตประพฤติมิชอบ
 2. การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ อย่างน้อยต้องปฏิบัติ (ข้อ 6) ดังนี้
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมุ่งถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
 (2) ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
 (3) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำโดยไม่ปัดความผิดให้ผู้อื่น
 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างน้อยต้องปฏิบัติ (ข้อ 7) ดังนี้
 (1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
 (2) การดำเนิงาน โครงการต่าง ๆ ต้องกระทำด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และต้องมีหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

 การบังคับใช้ ข้อ 24 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
 ในกรณีที่ข้าราชการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการดังต่อไปนี้
 (1) ตักเตือนด้วยวาจา
 (2) ตักเตือนเป็นหนังสือ
 (3) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนเงินเดือน
 (4) สั่งให้ข้าราชการผู้ฝ่าฝืนได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติ และค่านิยมให้มีจิตสำนึกที่ดี เชิงจริยธรรมและจรรยา

 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด

 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร มีดังนี้
 1) พึงรักษาชื่อ เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อองค์กร
 2) พึงปฏิบัติตนอย่างถูกต้องอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ทั้งในราชการและนอกราชการ
 3) พึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมและพอเพียง
 4) พึ่งปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัว
 5) พึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ
 6) พึงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้กล้าคิด กล้พูด กล้าทำ บนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม
 7) พึงมีจิตสำนึกในการให้บริการ โดยยึดหลักถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยกิริยา และวาจาที่สุภาพ
 8) พึงรักษาความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 9) พึงรักษาประโยชน์ของทางราชการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

Line_baipak_blogspot7