แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปี 2561
094bd9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด

ปี 2560
094bd9 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1138515639 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด
1138515639
 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด…  

ปี 2555 -2559
094bd9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านราละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2558