กรมส่งเสริมการเกษตร

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 6056 , 0 2579 3669
โทรสาร 0 2579 3669
E-mail : secreta@doae.go.th