กรมส่งเสริมการเกษตร

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 6056