รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1138515639 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด