รายงานการกำกับติดตามฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)  ดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) อ่านรายละเอียด
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1138515639 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O40)