แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1138515639 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559

094bd9 ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านราละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O39)