การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กิจกรรม “ตู้ปันสุข”


 กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก และนำวัสดุเหลือใช้ไปทำประโยชน์ หวังลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.นี้ ณ ศพก.นครชัยศรี จ.นครปฐม


 กิจกรรม “เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (22/12/62) 

nocorruption2
 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 
 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 

 กิจกรรม “NO GIFT POLICY ”
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563 

78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n
 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการในงาน “Digital Government Awards 2019”
75181378_801617520273444_7709073250977841152_o

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กิจกรรม “เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 62)

 กิจกรรม “การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ “

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.)

ดาวน์โหลด

 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3)
ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4)
ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 และแบบ ลงวันที่ 8 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2″ วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
      กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบผประมาณ พ.ศ. 2560″ วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ประจำวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่้งใส และความซื่อสัตย์สุจริต”
     กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป” เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)
          ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” และทำดีเพื่อพ่อ 2″
         ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคลาวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1.กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร “เสบียงบุญ”
2. กิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม” ร่วมกันเขียนความดีที่จะทำเพื่อพ่อ และนำไปประดับไว้ที่ ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม
3. กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณและรอบอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร
     การประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559
     กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      - วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเสริมสร้าง ควมรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชันกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้กับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง จำนวน 60 คน
      * กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” (วันที่ 30 พ.ค. 2559) 
      - 
นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (ท่านสงกรานต์  ภักดีคง) ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

      -  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจากท่านสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร และท่านวีระ โตสงคราม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     * กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559″ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7
     * กิจกรรม ” 1 ไลค์ 1 พลัง กับ คนไทย หัวใจ ไม่โกง”
      - เชิญชวนร่วมรณรงค์กดไลค์ 1 ไลค์ 1 พลัง กับกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกรมส่งเสริมการเกษตร “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 
     * กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ เที่ยวงานปีใหม่ งานวัดวิถีไทย”
        – ชาวกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมใจกันสวมใสเสื้อเหลือง”
     *  กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ 5 ธันวาคม 2558″
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    - กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”
    - กิจกรรมอบรมสัมมนา “โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   -  กิจกรรม “พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน”
หมายเหตุ : การประเมิน ITA (O35)