เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ท่านสมสวย-218x300

ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ผอ.กกจ.-218x300

นายดนัย  ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

696

นางสาวนิลุบล  สุขประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ

 

เจี๊ยบ

ว่าง
นิติกร