เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 รูป รธส.

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

รูป ผอ.กกจ.

นายดนัย  ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายภาสกร  พันธุ์อยู่
นิติกรชำนาญการ

เจี๊ยบ


นิติกร