ผลการประเมินจริยธรรม ประจำปี

480390jznf74be39 ผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 (14/02/63) อ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O43)