การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
- หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด  NEW
23

- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)  ดาวน์โหลด  NEW
- แบบเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)  NEW
* ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด Word

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 และแบบ ลงวันที่ 8 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด