ประกาศเจตจำนงฯ ปี 2563

nocorruption2
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด
 NEW

0001 (3)

ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด NEW
 แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563  NEW
 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (09/01/63) ดาวน์โหลด 
NEW
 อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (09/01/63) NEW
 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด NEW
 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด NEW

หมายเหตุ : การประเมิน ITA (O34)