คณะกรรมการจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร

1.1

นายสุขสันต์  มลิทอง
ประธานคณะกรรมการ

 
กรรมการ

 
เลขานุการ

 

4

นายไพรัช  หวังดี
กรรมการ

3

นายชาตรี  บุญนาค
กรรมการ

ผอ.กกจ.

 นายดนัย ชื่นอารมย์
กรรมการ

5

 นางอรสา  ดิสถาพร
กรรมการ