ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ดำเนินงาน ปี 2565

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 2123 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64 เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด

ดำเนินงาน ปี 2563

 

ดำเนินงาน ปี 2562

 

ดำเนินงาน ปี 2561