การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 2 ดูรายละเอียด news
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 1 ดูรายละเอียด news
 กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 558/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย. 25632 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดูรายละเอียด news
 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใข้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ดูรายละเอียด news
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดูรายละเอียด news
 เอกสารแนบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด news
 มาตรการเร่้งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียด news

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 ดูรายละเอียด
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ดูรายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านยการทุจริตทุกรูปแบบ อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ อ่านรายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การนโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ  อ่านรายละเอียด
 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัยเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริต ดูรายละเอียด