การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การลงมติให้ความเห็นชอบการรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม และการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด
 แบบสรุปรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด
 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 518 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 431 ลงวันที่ 7 เม.ย. 65 เรื่อง การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มประกาศเจตนารมณ์และแผนส่งเสริมคุณธรรม

 กองแผนงาน
 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563 ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “ตู้ปันสุข” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ดูภาพกิจกรรม 
 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ดูภาพกิจกรรม
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดตัวโครงการ กสก. ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเห็นความสำคัญในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
 สืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
 ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมต้านภัยโควิด
 กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก และนำวัสดุเหลือใช้ไปทำประโยชน์ หวังลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.นี้ ณ ศพก.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563
nocorruption2

 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563
78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “วิปัสสนาญาณ” ดูภาพกิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด ดูภาพกิจกรรม
 กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 3″ ดูภาพกิจกรรม
 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 และแบบ ลงวันที่ 8 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  
กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2″ วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
      กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบผประมาณ พ.ศ. 2560″ วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ประจำวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่้งใส และความซื่อสัตย์สุจริต”
     กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป” เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)
          ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” และทำดีเพื่อพ่อ 2″
         ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคลาวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
          1.กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร “เสบียงบุญ”
       2. กิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม” ร่วมกันเขียนความดีที่จะทำเพื่อพ่อ และนำไปประดับไว้ที่ ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม
       3. กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณและรอบอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร
     การประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559
     กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      - วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเสริมสร้าง ควมรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชันกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้กับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง จำนวน 60 คน
      * กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” (วันที่ 30 พ.ค. 2559) 
      - 
นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (ท่านสงกรานต์  ภักดีคง) ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O43)