โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

***ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

***ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไหมไทยสีฟ้า ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 รายละเอียดคลิก http://ethics.person.doae.go.th/…/%E0%B8%81%E0%B8%A9…

cr. ภาพจาก E-BOOK หนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” หน้า 14-15 จาก https://qsds.go.th/ 
***ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.

***ขอเชิญรับชมสารคดีเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

https://www.doae.go.th/indexmaingroup.htmlfbclid=IwAR2lBgxerR_vSRlQewosgxku0IXNb6G3W3h_3jFoFqtzDk3fvJueDtWdTrw

*** กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”…กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกเช้าวันศุกร์…ติดตามรายละเอียด คลิก

 กิจกรรม “ตู้ปันสุข”


 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
- หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด  

23 กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก และนำวัสดุเหลือใช้ไปทำประโยชน์ หวังลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.นี้ ณ ศพก.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (20/12/62)

ดาวน์โหลด Word
ดาวน์โหลด PDF

 
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (22/12/62) 

nocorruption2

 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 

 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563
78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n
 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการในงาน “Digital Government Awards 2019”
75181378_801617520273444_7709073250977841152_o

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (22 พ.ค. 62) ดาวน์โหลด 
 
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 62) 
 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 

 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 
final1.1
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 614 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด 

 การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ใน
 
การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นอก

 4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT)

59745939_472900856850792_5230709424187768832_n
 
4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (EIT)
1595
 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 และแบบเสนอผลงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ กษ1002/ว 146 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด (NEW)
 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.)
ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3)
ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4)
ดาวน์โหลด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 และแบบ ลงวันที่ 8 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2″ วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
      กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบผประมาณ พ.ศ. 2560″ วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 7 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ประจำวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่้งใส และความซื่อสัตย์สุจริต”
     กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป” เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)
          ดูภาพกิจกรรม
     กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” และทำดีเพื่อพ่อ 2″
         ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคลาวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
          1.กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร “เสบียงบุญ”
       2. กิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม” ร่วมกันเขียนความดีที่จะทำเพื่อพ่อ และนำไปประดับไว้ที่ ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม
       3. กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณและรอบอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร
     การประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559
     กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      - วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเสริมสร้าง ควมรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชันกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้กับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง จำนวน 60 คน
      * กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” (วันที่ 30 พ.ค. 2559) 
      -
นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (ท่านสงกรานต์  ภักดีคง) ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สังกัดในส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

      -  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจากท่านสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร และท่านวีระ โตสงคราม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     * กิจกรรม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559″ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7
     * กิจกรรม ” 1 ไลค์ 1 พลัง กับ คนไทย หัวใจ ไม่โกง”
      - เชิญชวนร่วมรณรงค์กดไลค์ 1 ไลค์ 1 พลัง กับกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกรมส่งเสริมการเกษตร “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 
     * กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด”
     * กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ เที่ยวงานปีใหม่ งานวัดวิถีไทย”
        – ชาวกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมใจกันสวมใสเสื้อเหลือง”
     *  กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ 5 ธันวาคม 2558″
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    - กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”
    - กิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาด”
    - กิจกรรมอบรมสัมมนา “โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    -  กิจกรรม “การวิปัสสนากรรมฐาน”
    -  กิจกรรม “พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน”

ปี 2559

 • เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
  1. วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการทำบุญโดยการให้ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559
  2. ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตร “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตรสจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร
  3. กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ครั้งที่ 1 เส้นทางแม่กลอง ในวันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2559 ในกิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 450.- (ขออภัย ที่นั่งเต็มค่ะ)
  4. ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้านของท่าน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงามให้คงอยู่กับวิถีไทยตลอดไป
  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณค่ะ

  12745555_1050022491707676_7763527645376954035_n

 • เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ. 2559 ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตร “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร

6899_1051176378258954_6070761642095608237_n

 • กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559
 • กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 ในเวลา 07.45 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตรสจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559

10426853_613602028788865_1028921927886447260_n 12705264_613602322122169_8101778046390332854_n 12705574_613610935454641_7883591760087952068_n

12705578_613611338787934_3231188655417036925_n

12741859_613612368787831_7421143710990507827_n

12717831_613616105454124_391526666936125022_n

12745644_613612458787822_1007483047879720488_n

 • กิจกรรม “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559″

IMG_7144IMG_7148

 

IMG_7135 IMG_7136

IMG_7121 IMG_7122 IMG_7123 IMG_7124 IMG_7125 IMG_7126 IMG_7127 IMG_7128 IMG_7129

 • กิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559

12705301_612482615567473_8038647428033572309_n 12705764_612415028907565_588819346176327827_n 12717760_612482712234130_936572679726581999_n 12718186_612415122240889_2907778447817004054_n 12729282_612412465574488_7575249382861795785_n 12734143_612413075574427_1992787876846595747_n 12741882_612415078907560_3560705560576900156_n 12742258_612415105574224_3315290731427713629_n 12743607_612412975574437_598143081450179817_n 12743616_612482592234142_7666844782413322139_n 12743929_612412488907819_4596021859425491948_n

ปี 2558

 • วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2558
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีการประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มงานฯ
  โดยมีท่านรองฯ สุรพล จารุพงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ และประธานในที่ประชุม
  และท่านผอ.วีระ โตสงคราม (ผอ.กกจ.) เป็นรองหัวหน้ากลุ่มฯ11038076_520031978145871_1864106701569609447_n10491139_520031844812551_4638016358269566709_n11377352_520031864812549_6572707056348651079_nEdit
 • วันที่ 2 เม.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรม”มีเทศน์ มีทอล์ค” กับการรณรงค์ป้องกันแลปราบปรามการทุจริต โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกลุ่มสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ และท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

34

 • เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประทเศไทย” จัดโดยศูนย์คุณธรรม

12

 • กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

14

 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลเมโย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

 • โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ

983871_865809750128952_4512920809134177833_n

 • การอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7)

22

 • โครงการ “เสบียงบุญ” กิจกรรมทำบุญตักบาตรต่อเนื่องทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

10525716_765113546865240_2271440061147523800_n 10599352_761905843852677_8466950372780916529_n 10552648_761905810519347_5388324344035567968_n

 • งานวันขึ้นปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สืบสานประเพณีไทยร่วมทำบุญตักบาตร

58

ปี 2557

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2557

10615512_817357468307514_7696416951775837232_n 10359540_817455041631090_7143160870222900269_n

 • โครงการ “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น” ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

10411729_817455141631080_6806018640674444872_n 10525594_816399565069971_5478695541987093714_n

 • โครงการ “เสบียงบุญ” กิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณกรมส่งเสริมการเกษตร

1472835_758318634211398_1107883393138439608_n 10606390_765113426865252_8989692758530620536_n 10398101_817454824964445_6448061956580920232_n