ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/3574 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง การรับรายงานผลดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต http://ethics.person.doae.go.th/wp-content/uploads/Cabinet-resolution-28-Jan-2020.pdf

จัดทำแผนภูมิ โดย กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร