ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดทำแผนภูมิ โดย กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร