สาระน่ารู้

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ผู้ใดกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น อาจต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ และหรือในส่วนความผิดลหุโทษ มาตรา 397
***อ่านประมวลกฎหมายอาญา คลิก https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
ทั้งยังอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ หากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 (8) วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
***อ่านกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 คลิก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/059/14.PDF
***อ่านบทความ “อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551″ คลิก https://www.ocsc.go.th/…/attachment/page/sexualvol1.pdf

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
***อ่านรายงาน คลิก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_403156_4.pdf
และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
***อ่านร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ คลิก
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2558/993142091.pdf

 สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในปีพุทธศักราชต่าง ๆ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม…ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทาง https://www.ocsc.go.th/…/king-rama9-guidance-for-civil… เพื่อนำมาปรับใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป อ่านรายละเอียด

 สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้สนใจสามารถสืบค้น…เสียงบรรยายพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 สารนายกรัฐมนตรี สารเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และสารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565…ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/ethics/civil-servant  อ่านรายละเอียด

 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อ่านรายละเอียด

 คู่มือ คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ่านรายละเอียด

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำหนังสือชุดความรู้รอบด้าน “รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต” ฉบับการ์ตูน…เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำ…รวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลีกเลี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐหรือการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนต่อประชาชน…ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ทาง https://www.pacc.go.th/…/Fraud%20risk%20model_63.pdf  อ่านรายละเอียด

ปกรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน

 สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนังสือ “Infographic กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)”…เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐและประชาชนใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พร้อมกรณีตัวอย่าง…เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การรับทรัพย์สินกับการรับสินบน ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://www.nacc.go.th/…/2690403676f297101713453be21d34 อ่านรายละเอียด

Infographic กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 บทความเรื่อง “ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “มีเจ้า่ของหรือเปล่า” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “วิธีจัดการกับหมู” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ถึงทางตัน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ไม่จ่าย แต่อยากรู้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ต้องปิดตลอดไปหรือไม่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกา (04/11/63) อ่านรายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 บทความเรื่อง “ชาวบ้านได้อะไร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ก็ผมมีสิทธิ์” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “โครงการดี ต้องดูได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 
 บทความเรื่อง “เอายังไงดี” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “ใครบ้างต้องชดใช้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เคยได้ แล้วไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “กลัวเกิดม็อบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เสียงดังจังเลย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แจ้งจริงไหม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ใครบ้างต้องชดใช้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เคยได้ แล้วไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “กลัวเกิดม็อบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เสียงดังจังเลย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แจ้งจริงไหม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ทำไมสองมาตรฐาน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “คลินิกเถื่อนหรือเปล่า” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ข้อมูลคนต่างด้าว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “5 ปี มีงานอะไรบ้าง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 

 
บทความเรื่อง “บ้านจะพังไหมหนอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เป็นคดีกันอยู่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด

 บทความเรื่อง “ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ตาวิเศษ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แบนทำไม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 

 เรื่อง “รถยนต์ราชการเอาไปใช้ส่วนตัว ผิดชัวร์แน่นอน !” อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เรื่อง “รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “สิทธิและหน้าที่ต้านโกง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560″ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด NEW
 บทความเรื่อง “เรื่องหมู ๆ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด NEW
 บทความเรื่อง “น้ำตาล เดอะซีรี่ส์” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด NEW
 บทความเรื่อง “เข้าใจผิด” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด NEW
 บทความเรื่อง “ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด NEW
 บทความเรื่อง “ขอดูคะแนนโหวตให้ออก” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อาหารกลางวันของหนู” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “งานใหญ่ คุมให้ดีนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ลูกผมเรียนเก่ง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อยากรู้ผลงบการเงิน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เขาพูดว่าอย่างไร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ขอหลักฐานการกาบัตร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “รู้หน้า ไม่รู้ใจ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ท่านไปไหนครับ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด  
 บทความเรื่อง “พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “สขร. ช่วยทีครับ” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เผามาก ก็เดือดร้อนมาก” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่ให้หรือไม่มี” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “แอบดักฟัง” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เวชระเบียน=ค่าทดแทน” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “จะเอาห้างหรือนาข้าว” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 216 ลงวันที่ 14 ก.พ.2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 147 ลงวันที่ 31 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (01/02/62) อ่านรายละเอียด
 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 ข้อมูลเมื่อ : 30 ต.ค. 61 อ่านรายละเอียด 
 
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  อ่านรายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด  
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว           ลงวันที่
 เรื่อง “ทำเอาตกใจ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “อยากไป แต่ไม่ได้ไป” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “รู้สิทธิของตัวเอง” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “ผมทำถูกต้องแล้วครับ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “บริษัทจำกัด” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “8 สัญญาณบ่งชี้ การทุจริต” (13/03/61) อ่านรายละเอียด
 เรื่อง คดีป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 (25/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง 13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพ์ใหม่บังคับใช้แล้ว (18/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 (17/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ขาด”พยาน”ไม่ได้ เพราะโจรไม่สารภาพ (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 ก.ค. 2560 (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.การทวงถามหนี้” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง  “ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “มดน้อย สะท้อนงาน” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “EM เครื่องมือใหม่ในงานคุมประพฤติ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แก้ไขใหม่” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สงครามน้ำลาย” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ชนแล้วหนี มีความผิด” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส #ช่วยจับโจร” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “7 พฤติกรรมการฆ่าต้องรับโทษหนัก” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ปัญหาลูกหนี้นอกระบบ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  บทความน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

  เรื่อง “ไม่ยอมใช้แบบคำขอ”
  เรื่อง “อยากรู้จัง เรื่องอาหารหลางวันเด็ก”
  เรื่อง “โบนัส…เป็นเหตุ”
  เรื่อง “เรื่องนี้…ร้องเรียนได้มั้ย”

1138512295

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ

      
     นิทานคุณธรรมสอนใจ  โดย สำนักงาน ป.ช.ช.
             คำนำ-สารบัญ