สาระน่ารู้

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 บทความ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  บทความ ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนตุลาคม 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนกันยายน 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อ่านรายละเอียด

  บทความ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านรายละเอียด 

  บทความ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านรายละเอียด 

  บทความ ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565 อ่านรายละเอียด 

  บทความ ประจำเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 อ่านรายละเอียด

 หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

 เอกสารประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ผู้ใดกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น อาจต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ และหรือในส่วนความผิดลหุโทษ มาตรา 397
***อ่านประมวลกฎหมายอาญา คลิก https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
ทั้งยังอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ หากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 (8) วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
***อ่านกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 คลิก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/059/14.PDF
***อ่านบทความ “อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551″ คลิก https://www.ocsc.go.th/…/attachment/page/sexualvol1.pdf

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
***อ่านรายงาน คลิก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_403156_4.pdf
และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
***อ่านร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ คลิก
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2558/993142091.pdf

 สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในปีพุทธศักราชต่าง ๆ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม…ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทาง https://www.ocsc.go.th/…/king-rama9-guidance-for-civil… เพื่อนำมาปรับใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป อ่านรายละเอียด

 สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้สนใจสามารถสืบค้น…เสียงบรรยายพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 สารนายกรัฐมนตรี สารเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และสารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565…ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/ethics/civil-servant  อ่านรายละเอียด

 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อ่านรายละเอียด

 คู่มือ คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ่านรายละเอียด

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำหนังสือชุดความรู้รอบด้าน “รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต” ฉบับการ์ตูน…เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำ…รวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลีกเลี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐหรือการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนต่อประชาชน…ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ทาง https://www.pacc.go.th/…/Fraud%20risk%20model_63.pdf  อ่านรายละเอียด

ปกรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน

 สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนังสือ “Infographic กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)”…เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐและประชาชนใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พร้อมกรณีตัวอย่าง…เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การรับทรัพย์สินกับการรับสินบน ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://www.nacc.go.th/…/2690403676f297101713453be21d34 อ่านรายละเอียด

Infographic กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 บทความเรื่อง “ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “มีเจ้า่ของหรือเปล่า” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “วิธีจัดการกับหมู” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ถึงทางตัน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ไม่จ่าย แต่อยากรู้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (04/11/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ต้องปิดตลอดไปหรือไม่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกา (04/11/63) อ่านรายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 บทความเรื่อง “ชาวบ้านได้อะไร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ก็ผมมีสิทธิ์” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “โครงการดี ต้องดูได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 
 
 บทความเรื่อง “เอายังไงดี” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (14/09/63) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “ใครบ้างต้องชดใช้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เคยได้ แล้วไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “กลัวเกิดม็อบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เสียงดังจังเลย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แจ้งจริงไหม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (13/08/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ใครบ้างต้องชดใช้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เคยได้ แล้วไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “กลัวเกิดม็อบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เสียงดังจังเลย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แจ้งจริงไหม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ทำไมสองมาตรฐาน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “คลินิกเถื่อนหรือเปล่า” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ข้อมูลคนต่างด้าว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “5 ปี มีงานอะไรบ้าง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด 

 
บทความเรื่อง “บ้านจะพังไหมหนอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เป็นคดีกันอยู่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด

 บทความเรื่อง “ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ตาวิเศษ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “แบนทำไม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด 

 เรื่อง “รถยนต์ราชการเอาไปใช้ส่วนตัว ผิดชัวร์แน่นอน !” อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เรื่อง “รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “สิทธิและหน้าที่ต้านโกง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560″ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เรื่องหมู ๆ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “น้ำตาล เดอะซีรี่ส์” 
ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เข้าใจผิด” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ขอดูคะแนนโหวตให้ออก” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อาหารกลางวันของหนู” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “งานใหญ่ คุมให้ดีนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ลูกผมเรียนเก่ง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “อยากรู้ผลงบการเงิน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “เขาพูดว่าอย่างไร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 
 บทความเรื่อง “ขอหลักฐานการกาบัตร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด 

 บทความเรื่อง “รู้หน้า ไม่รู้ใจ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ท่านไปไหนครับ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด  
 บทความเรื่อง “พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “สขร. ช่วยทีครับ” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เผามาก ก็เดือดร้อนมาก” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่ให้หรือไม่มี” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “แอบดักฟัง” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “เวชระเบียน=ค่าทดแทน” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “จะเอาห้างหรือนาข้าว” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 216 ลงวันที่ 14 ก.พ.2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 147 ลงวันที่ 31 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (01/02/62) อ่านรายละเอียด
 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 ข้อมูลเมื่อ : 30 ต.ค. 61 อ่านรายละเอียด 
 
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  อ่านรายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด  
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว           ลงวันที่
 เรื่อง “ทำเอาตกใจ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “อยากไป แต่ไม่ได้ไป” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “รู้สิทธิของตัวเอง” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “ผมทำถูกต้องแล้วครับ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “บริษัทจำกัด” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “8 สัญญาณบ่งชี้ การทุจริต” (13/03/61) อ่านรายละเอียด
 เรื่อง คดีป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 (25/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง 13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพ์ใหม่บังคับใช้แล้ว (18/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 (17/08/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ขาด”พยาน”ไม่ได้ เพราะโจรไม่สารภาพ (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (14/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 ก.ค. 2560 (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “พรบ.การทวงถามหนี้” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง  “ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “มดน้อย สะท้อนงาน” (5/07/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “EM เครื่องมือใหม่ในงานคุมประพฤติ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แก้ไขใหม่” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “สงครามน้ำลาย” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ชนแล้วหนี มีความผิด” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส #ช่วยจับโจร” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “7 พฤติกรรมการฆ่าต้องรับโทษหนัก” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  เรื่อง “ปัญหาลูกหนี้นอกระบบ” (6/06/60) อ่านรายละเอียด
  บทความน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

  เรื่อง “ไม่ยอมใช้แบบคำขอ”
  เรื่อง “อยากรู้จัง เรื่องอาหารหลางวันเด็ก”
  เรื่อง “โบนัส…เป็นเหตุ”
  เรื่อง “เรื่องนี้…ร้องเรียนได้มั้ย”

1138512295

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ

      
     นิทานคุณธรรมสอนใจ  โดย สำนักงาน ป.ช.ช.
             คำนำ-สารบัญ