งานการคุ้มครองจริยธรรม

  การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร
  เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ อ่านรายละเอียด
 แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ อ่านรายละเอียด  

  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
        ขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาข้าราชการดรมส่งเสริมการเกษตร
        ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
        แบบร้องเรียน/กล่าวหา/แจ้งข้อมูล ว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

banner_100-103morals