หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1364 ลงวันที่ 31 ส.ค. 66 เรื่อง แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (31/08/66) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 433 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66 เรื่อง การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03/04/66) อ่านรายละเอียด

แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศเจตนารมณ์และแผนส่งเสริมคุณธรรม

- ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานอื่น   http://ethics.person.doae.go.th/wp-content/uploads/แนวทางป้องกันการแทรกแซง.pdf

 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (29/12/65) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร (02/08/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 790  ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี (27/06/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 696 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 65 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (08/06/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 589 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ (12/05/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 518 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม (29/04/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 450 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (12/04/65) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 431 ลงวันที่ 7 เม.ย. 65 เรื่อง การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8/04/65) อ่านรายละเอียด

- แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบฟอร์มประกาศเจตนารมณ์และแผนส่งเสริมคุณธรรม

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 2123 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64 เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/12/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 2014 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. (16/12/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 2005 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร (16/12/64) อ่านรายละเอียด

 บัตรเลือกข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรม

แบบเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม

แบบประวัติบุคลากรผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1554 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (07/10/64) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1470 ลงวันที่ 20 ก.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (20/09/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 887 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ พร้อมทั้งติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (17/06/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 808 ลงวันที่ 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (31/05/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 169 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (15/02/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 156 ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/02/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 113 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/01/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 67 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) (19/01/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 14 ลงวันที่ 6 ม.ค. 64 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (11/01/64) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1783 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (22/12/63) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1507 ลงวันที่ 3 พ.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (04/11/63) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1462 ลงวันที่ 21 ต.ค. 63 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด 
-
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 20 ต.ค. 2563 (22/10/63) อ่านรายละเอียด
- คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1109 ลงวันที่ 13 ส.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 5877 ลงวันที่ 23 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/04/63) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 317 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล (24/03/63) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 286 ลงวันที่ 28 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (03/03/63) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 271 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563 เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/02/63) ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (20 ธ.ค. 62) ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1431 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (01/11/62)  อ่านรายละเอียด 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (11/09/62)  อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 614 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 216 ลงวันที่ 14 ก.พ.2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 147 ลงวันที่ 31 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (01/02/62) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ อ่านรายละเอียด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ อ่านรายละเอียด