การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ดูรายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563
ดูรายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (มีหลายฉบับ คลิกเพื่อสืบค้น )

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ทาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/A/054/T_004.PDF

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1830 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563  อ่านรายละเอียด

- เรื่อง แนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สรุปสาระสำคัญ พรบ.ป.ป.ช. จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช. อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่านรายละเอียด
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

 คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
 หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีฯ และการขอปกปิดข้อมูลหรือรายละเอียดเอกสารในการยื่นบัญชีฯ ดาวน์โหลด

 ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดาวน์โหลด
 บทลงโทษ ดาวน์โหลด

ปี 2559

 คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด