การยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน

แผนภาพแสดงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

DOAE

 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดาวน์โหลด
 บทลงโทษ ดาวน์โหลด

ปี 2559

 คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด