ผลคะแนนการประเมิน ITA

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2562


1138515697
ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด NEW

1138515697รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด NEW

ประจำปีงบประมาณ 2561


1138515697
 
ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2560


1138515697
ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด

1138515697รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA 2560 ดูรายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2559

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2558

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2557

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด