ผลคะแนนการประเมิน ITA

 ผลคะแนนการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด NEW
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด NEW
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด
* รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA 2560 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด