ผลคะแนนการประเมิน ITA

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

1138515697 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด  

1138515697 สรุปผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด  

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

1138515697 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดูรายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1138515697

ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 

1138515697รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด

1138515697รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

1138515697

ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2558

 

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด 

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

1138515697ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด