ผลคะแนนการประเมิน ITA

 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด

 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด