ผลคะแนนการประเมิน ITA

 ผลคะแนนการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด NEW
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด

 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด

 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด
 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด