“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

nocorruption2

 หน่วยงานส่วนกลาง

กองแผนงาน
ประกาศเจตจำนง ผอ.ศสท. ปี 63(1)

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต-ปี-63 จ.บึงกาฬ

ประกาศเจตจำนง63_บึงกาฬ
ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2562

 

“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561

 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด

IMG_0954

 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561
IMG_4372

 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด 12

ภาพถ่ายแสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริต1

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
ร่วมใจ "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ"

 กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w1
 กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ดูรายละเอียด
w2
 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w3
 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w4
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w5

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561
ww2

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด 1234
w
 สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด
w6
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561
คำประกาศเจตจำนง สสก.3ระยอง