แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1138515639 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดูรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1138515639 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) อ่านรายละเอียด
1138515639 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) อ่านรายละเอียด

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2550
 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
 หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1138515639 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณะรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณะรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 – 2564 อ่านรายละเอียด