การดำเนินงาน ITA

ดำเนินงาน ปี 2565

 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด

ดำเนินงาน ปี 2564

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 273 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

 * แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (23/02/64) ดาวน์โหลด

 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ดำเนินงาน ปี 2563

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ITA)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดูภาพกิจกรรม
    – ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 มิ.ย. 2563  อ่านรายละเอียด 
    – เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ อ่านรายละเอียด
    – เอกสารประกอบการประชุมฯ (pdf) อ่านรายละเอียด
    - เอกสารประกอบการประชุมฯ (ppt) อ่านรายละอียด 
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว635 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด 
     * แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (02/03/63) ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (Word) (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563 (PPT) (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA (PPT) (02/03/63) อ่านรายละเอียด
 
เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (20/12/62) 
ดาวน์โหลด Word
ดาวน์โหลด PDF

 
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (20/12/62) 
nocorruption2

 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 

 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563
78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n

 

ดำเนินงาน ปี 2562

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 589/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และรับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี (01/05/62) อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (01/05/62) อ่านรายละเอียด
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด
 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด
 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.41/ว0024 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 กันยายน 25561 ( ITAss2 การยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล) ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน) ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (ผู้ช่วยเลขาธิการ นายอุทิศ บัวศรี) ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (ร่างคู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดูรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17กันยายน 25561 (คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) ดูรายละเอียด
 แจ้งลิงค์การถ่ายทอดผ่านช่อง Youtube การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด

ดำเนินงาน ปี 2561

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองคลัง ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองคลัง ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด
 แบบกรอกข้อมูลอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด 
 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด 
 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด 
 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 พ.ย. 60) ดูรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1077/2560 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (24 พ.ย. 60) ดูรายละเอียด
 รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ดูรายละเอียด
 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ Evidence – Based
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 สาหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน (หน่วยงานระดับกรม) อ่านรายละเอียด
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด 

ดำเนินงาน ปี 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free  Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture  Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity  Index)

 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ EBIT รอบที่ 1
 แบบ EBIT รอบที่ 2
 แบบฟอร์มการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidende-based) รอบที่ 2 สำหรับศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
EB 1
 EB 2
 EB 3
 EB 4 – EB 6
 EB 7
 EB 8
 EB 9 – EB 10
 EB 11
 การตอบแบบสำรวจ Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสช. ที่เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจ Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ภาพถ่ายการตอบแบบสำรวจ Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หนังสือเวียน ด่วยที่สุด ที่ กษ 1002/ว 196 ลว. 9 ก.พ. 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด / แบบฟอร์ม
- ผู้ประสางาน ITA ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด