ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ครั้งที่ 9)
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 10)
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ครั้งที่ 3)
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 8)
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 คู่มือความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/หนังสือเวียน

 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 589/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และรับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี (01/05/62) อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (01/05/62) อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร 
อ่านรายละเอียด
 
แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
  1. หนังสืออนุมัติแนวทางฯ อ่านรายละเอียด
  2. แนวทางการปฏิบัติฯ อ่านรายละเอียด
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อ เจตจำนงการบริหารงานด้วนคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีส่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2544

งานการคุ้มครองจริยธรรม

กฎหมาย

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 ว2/2557 กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 ว3/2557 แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

 ว8/2557 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์หารปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/หนังสือเวียน

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตั้ง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/272 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร
 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลว. 16 ส.ค. 2555
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว28 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธาน กรรมการ และเลขานุการ

 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547: มาตรา 5 มาตรา 6(2) มาตรา 9 และมาตรา 13 พร้อมทั้งบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 (ระบุอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามมาตรา 6(2))
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบืกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร
 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

งานข้อมูลข่าวสารของราชการ

กฎหมาย

 เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด  
 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อ่านรายละเอียด 
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อ่านรายละเอียด 
 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
 การจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
 คำอธิบาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฯ อ่านรายละเอียด 
 สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม่ 2560 อ่านรายละเอียด 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
    กฎหมาย/ระเบียบ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
    การเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน (กรมบัญชีกลาง)
    การใช้จ่ายของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
    งบบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
    กฎหมายและระเบียบ (สำนักงานงบประมาณ)

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

  หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 26 คุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
  ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

คำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร

 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓) 
 คำสั่งกรม ที่ ๙๘๔-๙๘๖/๖๒ ลว ๑๘ มิ.ย. ๖๒ มอบอำนาจให้ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร/เยาวชนเกษตรอาเซียน/ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช/แมลงเศรษฐกิจ/วิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (21/06/19) อ่านรายะลเอียด  
 แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒) (22/05/19) อ่านรายละเอียด
  แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๕/๒๕๖๒) (22/05/19) อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด 
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 575/61 ลว 23 พ.ค. 61 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (25/05/18) อ่านรายละเอียด…
 แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 1189/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560) อ่านรายละเอียด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1120-1121/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/11/60) ดูรายละเอียด
 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 566/49, 533/57, 966/57, 967/57, 907/58, 293/60 และ 294/60) (24/08/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 625/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (07/07/60) อ่านรายละเอียด
   คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 612/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ปฏิบัติราชการแทนอธบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (07/07/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 340/2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/04/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 333/2560 ลว. 20 เม.ย. 2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (20/04/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
1. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
2. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 294/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่รองฯ
(18/04/60) อ่านรายละเอียด
  ด่วนที่สุด สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 6 ธ.ค. 59 1244/59 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี และ หนังสือกรม 1245/59 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี   อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 208/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 209/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด  (ยกเลิก)
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด  (ยกเลิก)
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด