เบ็ดเตล็ด

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 คู่มือความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จัดทำโดย สำนักความรับผิดทางแพ่งและสำนักงานคลังเขต 7 กรมบัญชีกลาง

 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2544

การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ/การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย พ.ศ. 2559
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ผู้ใดกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น อาจต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ และหรือในส่วนความผิดลหุโทษ มาตรา 397
***อ่านประมวลกฎหมายอาญา คลิก https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
ทั้งยังอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ หากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 (8) วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
***อ่านกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 คลิก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/059/14.PDF
***อ่านบทความ “อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551″ คลิก https://www.ocsc.go.th/…/attachment/page/sexualvol1.pdf
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
***อ่านรายงาน คลิก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_403156_4.pdf
และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
***อ่านร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ คลิก
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2558/993142091.pdf

วินัย

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

 แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
  1. หนังสืออนุมัติแนวทางฯ อ่านรายละเอียด
  2. แนวทางการปฏิบัติฯ อ่านรายละเอียด

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 790  ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี อ่านรายละเอียด

แนวทาง/นโยบายด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556

 หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 23 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

1138515639  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 59 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564

 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 : มาตรา 5 มาตรา 6(2) มาตรา 9 และมาตรา 13 พร้อมทั้งบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 (ระบุอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามมาตรา 6(2))
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556