กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1138515639  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด

1138515639  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านรายละเอียด

1138515639  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านรายละเอียด

1138515639  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2553 อ่านรายละเอียด

1138515639  แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

1138515639  ที่ นร (กมจ) 1019/ว 3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ อ่านรายละเอียด

1138515639  แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ อ่านรายละเอียด

1138515639  บัญชีตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา อ่านรายละเอียด

1138515639  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร) อ่านรายละเอียด

1138515639 แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

1138515639  ที่ นร (กมจ) 1019/ว 24 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ  อ่านรายละเอียด

1138515639 แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ อ่านรายละเอียด

1138515639 แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับส่วนราชการ อ่านรายละเอียด

1138515639  คณะกรรมการจริยธรรม 

1138515639  ด่วนที่สุด ที่ นร 1019/ว 22 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564  อ่านรายละเอียด

1138515639  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อ่านรายละเอียด

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

1138515639  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

1138515639  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 59 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564