มาตรา 100 และ 103

1138515639แผ่นปลิวแอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103″ ดูรายละเอียด

1138515639คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103″ ดูรายละเอียด

1138515639วิดิทัศน์นำเสนอแอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103″ ดูรายละเอียด

มาตรา 100

1138515639คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้ที่เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100, (ปกคู่มือ) ดูรายละเอียด 

1138515639ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความใน มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ดูรายละเอียด

1138515639ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียด

1138515639หนังสือการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 โดยศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดูรายละเอียด

1138515639สื่อประชาสัมพันธ์มาตรา 100 ดูรายละเอียด

1138515639หนังสือการ์ตูน ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา 103

1138515639

คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 ดูรายละเอียด

1138515639ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   พ.ศ. 2543 ดูรายละเอียด
1138515639     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ดูรายละเอียด