อำนาจหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (ศปท.กสก.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจัดทำแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปราม   การทุจริตของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการให้ความร่วมมือสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

5. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการส่งเสริมคุณธรรม การปฏิบัติการป้องกัน   และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด การคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย