อำนาจหน้าที่


480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 102/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด