ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) 

          ตามความในมาตรา 17 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีคำสั่ง ที่ 519/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร

          ต่อมา ก.พ. ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และได้กำหนดข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและหน้าที่ของกลุ่มงาน เป็นกลุ่มงานจริยธรรม และให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ

          กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมและขับเคลื่อนงาน ด้านจริยธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคธ.) เป็นกลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) อยู่ภายใต้กองการเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1550/2565 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร

          ด้วยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเป็นส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน้าที่ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง โดยบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติที่ประชุมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรมขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีคำสั่งที่ 580/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร

กฏ ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

480390jznf74be39 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 28 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 589/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และรับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 412/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 413/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 102/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด