ความเป็นมา

480390jznf74be39 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 28 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 589/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และรับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 412/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 413/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 102/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

480390jznf74be39 คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด