ความเป็นมา

480390jznf74be39คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด