ความเป็นมา

480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
480390jznf74be39 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 580/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด