มาตรการป้องกันการทุจริต


 
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน

 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

ปี 2563

094bd9  การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ITA)  ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดูภาพกิจกรรม news
    – ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 มิ.ย. 2563  อ่านรายละเอียด news
    – เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ อ่านรายละเอียด news
    – เอกสารประกอบการประชุมฯ (pdf) อ่านรายละเอียด news
    - เอกสารประกอบการประชุมฯ (ppt) อ่านรายละอียด news
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว635 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด 
     * แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (02/03/63) ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (Word) (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563 (PPT) (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (02/03/63) อ่านรายละเอียด 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA (PPT) (02/03/63) อ่านรายละเอียด
094bd9 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563
094bd9 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (20 ธ.ค. 62) ดาวน์โหลด NEW
 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (20 ธ.ค. 62)
    - ดาวน์โหลด Word NEW
    - ดาวน์โหลด PDF NEW
 อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (20 ธ.ค. 62)
    - ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด NEW
    - ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด NEW
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563

78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n

 

ปี 2562


ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (22 พ.ค. 62) ดาวน์โหลด 
 อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 62) 
 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 
 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 
นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด

ปี 2561

1138515639 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 828 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2561 (31/05/61) อ่านรายละเอียด
1138515639 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 759 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (21/05/61) อ่านรายละเอียด
1138515639 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/1766 – 1769 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 (10/05/61) อ่านรายละเอียด
1138515639 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด
1138515639 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 596 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24/04/61) อ่านรายละเอียด
1138515639 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1818 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่าง ๆ (29/12/60) อ่านรายละเอียด
1138515639
 หนังสือเวียนที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (01/10/60) อ่านรายละเอียด 

ปี 2560

1138515639 แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ (28 มี.ค. 2560)
1138515639 หนังสืออนุมัติแนวทางฯ อ่านรายละเอียด
1138515639 
แนวทางการปฏิบัติฯ อ่านรายละเอียด
1138515639 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
1138515639 
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด