เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 การติดตามเรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์  ดูรายละเอียด
 ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดูรายละเอียด

สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561

   สรุปผลการดำเนิน…

สรุปผลดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560

   สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1 – 2) ดูรายละเอียด
   เดือนเมษายน 2560  ดูรายละเอียด
    เดือนมีนาคม 2560  ดูรายละเอียด
   เดือนธันวาคม 2559  ดูรายละเอียด
   เดือนตุลาคม 2559  ดูรายละเอียด

การร้องเรียน
1138515697
ขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

1138515697แบบร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล ว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

1138515697ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

1138515697หนังสือทัณฑ์บน

1138515697หนังสือว่ากล่าวตักเตือน