เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 แนวปฏิบัติการขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดูรายละเอียด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด

 การร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 
 ขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
 แบบร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล ว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดูรายละเอียด
 หนังสือทัณฑ์บน ดูรายละเอียด
 หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดูรายละเอียด

background-green1355