การประเมิน ITA

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1077/2560 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
 - การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 - 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอีย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free  Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture  Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity  Index)
  หนังสือเวียน ด่วยที่สุด ที่ กษ 1002/ว 196 ลว. 9 ก.พ. 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด / แบบฟอร์ม
  ผู้ประสางาน ITA ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด