แผนป้องกันการทุจริต

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

094bd9 แผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

094bd9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด
1138515639 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด…  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559

094bd9 ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านราละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2558