แผนป้องกันการทุจริต

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)  ดูรายละเอียด
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลคะแนนการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียด 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) อ่านรายละเอียด
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) อ่านรายละเอียด
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 589/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และรับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี (01/05/62) อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 588/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (01/05/62) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1138515639 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด
1138515639 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) อ่านรายละเอียด
1138515639 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559

094bd9 ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านราละเอียด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2558