เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 17 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 สายการบังคับบัญชา : ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้กำกับ ดูแล กองการเจ้าหน้าที่ และยังมีฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

 ที่ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

 อำนาจหน้าที่ ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ตามข้อ17 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 (1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างสม่ำเสมอ
 (2) สืบสวน ข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
 (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
 (4) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
 (5) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว

 หน้าที่และงานที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
 (1) งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
 (2) งานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (3) งานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี
 (4) งานด้านข้อมูลข่าวของราชการ
 (5) งานด้านมาตรฐานความโปร่งใส

Line_baipak_blogspot7