ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 news

 แบบแจ้งข้อมูลสำหรับรายงาน สำนักงาน ป.ป.ท. และ ศปท. กษ. ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ดาวน์โหลด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 340 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรุ้ของการประเมิน ITA  อ่านรายละเอียด

 สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ IIT และแบบสำรวจ EIT  ปี 2565 

 แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร)

Create_ITA_SET_G9_Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (สำหรับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจากกรมส่งเสริมการเกษตร)

Create_ITA_SET_G9_Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 171 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียด

* แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (11/02/65) ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 941 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564 เรื่อง การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อ่านรายละเอียด

* แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/06/64) ดาวน์โหลด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 273 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

 * แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (23/02/64) ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ IIT และแบบสำรวจ EIT  ปี 2563
 แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ประชาสัมพันธ์ภายใน แก้ไข 25 มิ.ย. 63

 แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ประชาสัมพันธ์ภายนอก แก้ไข 25 มิ.ย. 63

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (02/03/63) ดาวน์โหลด
 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (Word) (02/03/63) อ่านรายละเอียด
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563 (PPT) (02/03/63) อ่านรายละเอียด
 
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (02/03/63) อ่านรายละเอียด 

 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
- หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)  ดาวน์โหลด 
- แบบเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)
* ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด Word
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (20 ธ.ค. 62) ดาวน์โหลด
 เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (20 ธ.ค. 62)
ดาวน์โหลด Word
ดาวน์โหลด PDF
 อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (20 ธ.ค. 62)
nocorruption2
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 
ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2563

78853582_1384973125013979_7618898183510294528_n

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด new
 
เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (22 พ.ค. 62) ดาวน์โหลด
 
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 62) 
 ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด 

 ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 
final1.1

 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 614 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด new

 การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ใน

 
การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นอก
 4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT)
59745939_472900856850792_5230709424187768832_n
 4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (EIT)
1595


 
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (11 เม.ย. 62) ดาวน์โหลด
 
 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 
หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.) ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3) ดาวน์โหลด 
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4) ดาวน์โหลด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 การรายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือการดำเนินงาน แบบรายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติมิชอบ ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลด 
 แบบรายงานวินัย เรื่องก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 
 แบบรายงานวินัย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 
 แบบสรุปผลการจัดส่งข้อมูล ดาวน์โหลด 
 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่)  ดาวน์โหลด PDF / ดาวน์โหลด Word
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองคลัง ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองคลัง ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด

 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบที่ 1 (พ.ศ 2559 – 2564) ดาวน์โหลด    
 แบบกรอกข้อมูลอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ดูรายละเอียด
 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ Evidence – Based
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ EBIT รอบที่ 1
 แบบ EBIT รอบที่ 2
 แบบฟอร์มการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidende-based) รอบที่ 2 สำหรับศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
EB 1
 EB 2
 EB 3
 EB 4 – EB 6
 EB 7
 EB 8
 EB 9 – EB 10
 EB 11
 คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
480390jznf74be39แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559
 แบบประเมินฯ ของกองคลัง ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองคลัง ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กกจ.
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กค.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กผง.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กพร.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร สลก.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร ศสท.