ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 การรายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือการดำเนินงาน แบบรายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติมิชอบ ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลด 
 แบบรายงานวินัย เรื่องก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 
 แบบรายงานวินัย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 
 แบบสรุปผลการจัดส่งข้อมูล ดาวน์โหลด 
 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่)  ดาวน์โหลด PDF / ดาวน์โหลด Word
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองคลัง ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองคลัง ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินของกองวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด

 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบที่ 1 (พ.ศ 2559 – 2564) ดาวน์โหลด    
 แบบกรอกข้อมูลอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ม.ค. 61) ดาวน์โหลด
 รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ดูรายละเอียด
 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ Evidence – Based
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ EBIT รอบที่ 1
 แบบ EBIT รอบที่ 2
 แบบฟอร์มการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidende-based) รอบที่ 2 สำหรับศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
EB 1
 EB 2
 EB 3
 EB 4 – EB 6
 EB 7
 EB 8
 EB 9 – EB 10
 EB 11
 คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
480390jznf74be39แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559
 แบบประเมินฯ ของกองคลัง ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองคลัง ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองแผนงาน ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 แบบประเมินฯ ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด
- คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเลขานุการกรม ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กกจ.
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กค.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กผง.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กพร.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร สลก.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร ศสท.