ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 273 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564