ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562

final1.1

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562ไทย1
อังฤกษ1
่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
รอง สมสวย 1