การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

นอก

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อราชการกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/crxbwt หรือ QR code
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

นอก