โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

59745939_472900856850792_5230709424187768832_n

4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT)

59745939_472900856850792_5230709424187768832_n