กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

S__21315768

วันพุธที่ 31 ต. ค. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ท่านผู้ทรงฯ นายเศรษฐพงศ์ ท่านประธานคณะกรรมการจริยธรรม นายสุขสันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายดนัย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561 นางสาวรวีบงกช และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นางสาวนิลุบล และนายวชิรวิทย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ. ศ. 2561 “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ณ สำนักงาน กพ.