การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตรูปแบบของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานแรกที่ร่วมลงชื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0041

 

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052S__17449029