Monthly Archive: มิถุนายน 2020

“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563

104191310_550960565573507_6013844477829645537_o

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ภายนอก แก้ไข 25 มิ.ย. 63

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ภายใน แก้ไข 25 มิ.ย. 63

ขอความร่วมมือบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกระดับ ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563

กิจกรรม “ตู้ปันสุข”

100398331_540560459946851_4585979698562990080_o

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูติด BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแปรรูป ขนม และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มตามระบบตลาดนำการเกษตร เป็นโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนโยบายตั้งตู้ปันสุขให้ประชาชนร่วมนำสิ่งของมาแบ่งปันหรือรับของที่จำเป็นจากตู้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะจบลง