Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2020

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

23

  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” (13/02/63) ดูรายละเอียด