Monthly Archive: กันยายน 2019

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สิน-200x60

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  อ่านรายละเอียด

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

download

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1128 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (02/09/62) อ่านรายละเอียด NEW