Daily Archive: พฤษภาคม 21, 2019

การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ใน

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมกาเกษตร เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/crxbwt หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

นอก

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อราชการกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/crxbwt หรือ QR code ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

59745939_472900856850792_5230709424187768832_n

4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1595

4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (EIT)